85 procent av småfåglarna flyttar på vintern

En sädesärla sågs trippade i centrala delarna av Sundsvall under den gånga helgen. Har inte alla sommarfåglar flyttat, frågar sig folk när de ser dem kvar i våra marker under oktober månad.

Jovisst har de flesta flyttfåglar nu lämnat oss. Med flyttfåglar menas raser som en del av året lämnar sitt häckningsområde och söker sig till helt annat geografiskt område.

I huvudsak handlar det om att de flyttar för att hitta föda. När höst och vinter kommer in över våra trakter så försvinner också insekter, som utgör en viktig föda för småfåglar.

Cirka 85 procent av våra småfåglar är flyttfåglar. En del förflyttar sig långt, till Afrika, för att få såväl värme som föda under vintern. Men de flesta av de flyttfåglar som dyker upp hos oss i mars/april är så kallade kortflygare. De övervintrar i länder kring Nordsjön och i mellersta Europa, alltså inte i södra Europa. Men även bland kortflygarna finnas det de som sticker iväg till Afrika, exempelvis taltrasten och gråhäger.

Hinner inte med

Men ibland hinner inte alla individer haka på när den stora flyttningen sker. Därför kan man se enstaka av sommarfåglarna gå kvar i Sverige. Utan föda klarar de inte en vinter.

Med flyttfåglar menas arter som under en del av året lämnar sitt häckningsområde och söker sig till ett helt annat geografiskt område. I relation till flyttningen innebär de skiftande klimatförhållandena i landet att fåglarna utvecklat skilda övervintringsvanor. Det är i första hand födotillgången som medfört att vissa arter blivit flyttfåglar.

Utnyttja områden

Genom att flytta mellan olika områden kan de utnyttja bästa möjliga födosöksområde under olika årstider. Den rika födotillgången sommartid hos oss gör att fåglarna kan föda upp en större mängd ungar än om de stannat kvar och häckat i vinterkvarteren, där de dessutom skulle haft konkurrens av de etablerade, inhemska arterna.

Tack vare ringmärkning och återfynd av ringmärkta fåglar har man för många arter kunnat klarlägga flyttningsvägarna.

Fortfarande är dock övervintringsområden och flyttvägar ofullständigt kända för flera fågelarter. Cirka 85 procent av de svenska fågelindividerna är flyttfåglar.

Dessbättre har vi en hel del småfåglar som stannar kvar, även när det är vinter. Talgoxe, domherre och gråsparv har vi ofta omkring oss under vinterperioden.

Dela
  • +1 Intressant!