Skarven minskar – men inte i Västernorrland

En inventering av skarvar visar att antalet minskat kraftigt på några få år.Tio procent av de svenska storskarvarna har försvunnit, säger Sveriges ornitologiska förening, som gjort en inventering av skarv på uppdrag av Naturvårdsverket.Dock gäller inte minskningen för Västernorrlands län. Här har storskarven i stället ökat.

Vid inventeringen under 2012 räknades det fram att det i Västernorrland finns 1911 skarvar. Senast det gjorde en inventering i vårt län, 2006, så kom man fram till 1405 storskarvar, en ökning med 506.

Men totalt sett över hela landet har beståndet minskar från 40 000 par åren 2006–2009 till cirka 40 000 par i år. Inventeringen gjorde i år utgör den svenska delen av en EU-omfattande projekt kallat CorMan.

– Det måste dock poängteras att Sverige är ett avlångt land och att utvecklingen inte är exakt likadan överallt. Men generellt kan sägas att skarven minskat i Götaland och Svealand, medan den fortfarande ökar något i antal längs Norrlandskusten, säger Anders Wirdheim, vilken ansvarat för årets inventering.

Resultatet av inventeringen visar att utvecklingen i Sverige är densamma som i andra länder:

– Det vi ser nu är parallell till utvecklingen i Holland och Danmark som ligger några år före oss när det gäller storskarvens spridning. I båda länderna kulminerade beståndet under 1990-talet, varpå en stabilisering följde. Därefter har bestånden i både Holland och Danmark minskat kraftigt, säger Anders Wirdheim.

Ses som ohyra

Storskarven är omdebatterad i vårt land. Många ser denna fågelart som ren ohyra eftersom den bombaderar markområden med avföring som dödar växter. På områden där det finns gott om skarv ser det ut som ett "månlandskap". Därför har EU tagit initiativ till en omfattande kartläggning av arten.

Senast skarven inventerades i vårt land var 2006. Därefter gjordes en inventering 2009, dock inte i Västernorrland. Vid båda dessa inventeringstillfällen noterades av det fanns drygt 44 000 par skarvar i Sverige. Antalet ökade stadigt under slutet av 1900-talet och i början av 2000-talet.

På bara några få år har närmare tio procent av de svenska storskarvarna försvunnit. Beståndet har minskat från cirka 44 000 par åren 2006–2009 till cirka 40 000 par i år. Det visar en inventering som Sveriges ornitologiska förening gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Inventeringen utgör den svenska delen av ett EU-omfattande projekt kallat CorMan. Eftersom storskarven är en om- debatterad och ofta illa sedd fågel är det viktigt att den samlade kunskapen om beståndet är så god som möjligt. Därför har EU tagit initiativ till denna omfattande kartläggning.

Inventeringar

Senast storskarven inventerades i Sverige var 2006. Därefter inventerades delar av landet åter 2009. Vid båda tillfällena uppskattades det totala beståndet i landet till drygt 44 000 par. Dessförinnan hade antalet ökat stadigt och kraftigt under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Storskarven återetablerade sig i Sverige på 1940-talet med en mindre koloni i Kalmarsund. Innan dess hade den utrotats som häck- fågel i slutet av 1800-talet.

– Samma mönster har de allra flesta arter haft som etablerat och spridit sig i Sverige under senare tid. Efter en trevande start har de ökat snabbt, därefter planat ut och sedan minskat för att till slut stabiliseras på en betydligt lägre nivå. Vi vet inte varför det fungerar på detta vis, men vi tror att parasiter och rovdjur kan spela en stor roll.

Dessa hänger inte med under den snabba expansionen men kommer sedan i fatt och trycker ner populationen. Vi till exempel sett flera fall där hela skarvkolonier lösts upp och försvunnit på grund av predation från havsörn, säger Anders Wirdheim.

Två raser

I Sverige finns två raser av storskarv. En atlantisk ras, Phalacrocorax carbo carbo, häckar bland annat längs norska kusten och på Kolahalvön och övervintrar delvis vid svenska kuster. I Sverige häckar den kontinentala rasen Phalacroxorx carbo sinensis, vilken är spridd i Europa och förekommer ända i Kina och Japan. En stor del av skarvarna flyttar under vinter tid från Sverige till Central- eller Sydeuropa.

 • Storskarven i Sverige 2012:

  Skåne 1 993 par

  Blekinge 1 885

  Halland 420 (inventerad 2011)

  Småland

  •Kronoberg 185

  •Kalmar 1 440

  •Jönköping 134

  Öland 1 400

  Gotland 8 230

  Västra Götaland 2 962

  Vänern 2 185

  Östergötland 4 411

  Örebro 1 278

  Södermanland 1 769

  Stockholms skärgård 5 491

  Mälaren 1 792

  Uppland 884

  Värmland 0

  Dalarna 0

  Gävleborg 1 889

  Västernorrland 1 911

  Jämtland 0

  Västerbotten 180

  Norrbotten 0

Dela
 • +1 Intressant!