Framtida möjligheter för Norra stadsberget

Norra stadsberget är ett av kommunens mest välbesökta och omtyckta områden. Nu pågår ett arbete med att bilda ett naturreservat på där. Det är ett tätortsnära grönområde som erbjuder skogspromenader, motionsspår, friluftsmuseum med olika verksamheter och aktiviteter, lekplats, serveringar och vandrarhem. Det är även ett skogsområde med olika naturtyper och höga naturvärden, en del av ett landskap med spår efter inlandsisen och ett område med många kulturhistoriska, spännande lämningar.

Syftet med att bilda ett naturreservat på Norra stadsberget är att skydda, utveckla och bevara de värden som beskrivits ovan och för att säkerställa att värdena i detta område kommer att finns kvar för dagens Sundsvallsbor och besökare samt för kommande generationer. Tanken är att ännu fler ska upptäcka tjusningen med Norra stadsberget och den mångfald av värden som berget och dess verksamheter erbjuder.

Ett naturreservat är ett område som skyddas genom lag. Det är länsstyrelsen eller kommunen som kan bilda naturreservat med stöd av miljöbalken. För att ett område ska kunna bli naturreservat måste det ha höga värden för natur, kultur eller friluftslivet. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som gäller i just det området. Naturreservat som skyddsinstrument är därför flexibelt och anpassningsbart.

Kultur- och fritidsförvaltningen har identifierat ett behov av att på sikt förbättra besökarnas tillgänglighet till området. Därför utreds nu olika förslag till hur detta kan göras. Man kommer att utreda en eventuell bergbana och ge förslag på olika placeringar utifrån vilka besökare man vill nå och minsta möjliga påverkan på bergets värden. Denna utredning pågår separat från arbetet med förslaget till naturreservat, men kommer att beaktas i det slutliga förslaget till naturreservat.

Fram till den 15 september kan alla som vill tycka till om förslaget till reservatsbeslut och skötselplan för Norra stadsberget. Förslaget hittar du på www.sundsvall.se/ norraberget.

Jenny Johansson,

miljökontoret, projektledare

Har du också något att säga?

Skicka in en insändare/debattartikel

Dela
  • +1 Intressant!